خبر

معرفی کتاب هفته
این هفته با معرفی کتاب«کدام پیروز می‌شود؟ خرس قطبی یا خرس گریزلی؟»
معرفی کتاب هفته
این هفته با معرفی کتاب «آموزش خوشنویسی در کلاس»
تیرماه 1402 با معرفی 53 عنوان کتاب
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست تیر ماه خود با معرفی 53 عنوان کتاب مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی گوناگون معرفی کرده است.
معرفی کتاب هفته
این هفته با معرفی کتاب«کدام پیروز می‌شود؟ وال یا ماهی مرکب غول‌پیکر »
معرفی کتاب هفته
این هفته با معرفی کتب «مدرسه کتاب‌نخوانی: نگاهی به زمینه‌های تربیتی یک بحران فرهنگی»
معرفی کتاب هفته
این هفته با معرفی کتاب «سیاست اجتماعی و کار کودک با نگاهی به مداخلات مددکاری اجتماعی»
معرفی 98 عنوان کتاب در اردیبهشت ماه 1402
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست اردیبهشت ماه خود 98 عنوان کتاب مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی گوناگون معرفی کرده است.
معرفی کتاب هفته
این هفته با معرفی کتاب «خزندگان ایران»
معرفی کتاب هفته
این هفته با معرفی کتاب «خط خطی و نقاشی2»
معرفی کتاب هفته
این هفته با معرفی کتاب « کلیدهای پرورشی کودک مهربان»