خبر

معرفی کتاب هفته
این هفته با معرفی کتاب «خط خطی و نقاشی2»
معرفی کتاب هفته
این هفته با معرفی کتاب « کلیدهای پرورشی کودک مهربان»
معرفی کتاب هفته
این هفته با معرفی کتاب «خط خطی و نقاشی 1»
معرفی کتاب هفته
این هفته با معرفی کتاب «برج ایفل»
فروردین 1402 با معرفی 117 عنوان کتاب
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست فروردین ماه خود 117 عنوان کتاب مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی گوناگون معرفی کرده است.
معرفی کتاب هفته
این هفته با «حافظ»
معرفی کتاب هفته
این هفته با معرفی کتاب «داستان‌های سرزمین دوستی»
معرفی کتاب هفته
این هفته با معرفی کتاب «به خاطر یک دانه بلوط»
اسفند 1401 با معرفی 280 کتاب
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست اسفند ماه خود 280 عنوان کتاب مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی گوناگون معرفی کرده است.
معرفی کتاب هفته
این هفته با معرفی کتاب «رهنمای دین: دستور تبلیغ رساله امر به معروف و نهی از منکر به انضمام زندگی‌نامه مؤلف»