چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷در این صفحه جدیدترین راهنمای تولید کتاب‌های آموزشی که بر مبنای سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی تدوین شده قرار داداد شده است.

با استفاده از پیوندهای زیر، می‌توانید راهنماهای قدیم را ملاحظه فرمایید:

راهنمای تولید کتاب‌های آموزشی دورۀ ابتدایی

راهنمای تولید کتاب‌های آموزشی دورۀ متوسطه اول

راهنمای تولید کتاب‌های آموزشی دورۀ متوسطه دوم

راهنمای تولید کتاب‌های آموزشی دورۀ فنی‌و حرفه‌ای و کاردانش

راهنمای تولید کتاب‌های آموزشی پیش دبستانی

o       

 

راهنماهای جدید

 

راهنمای تولید کتاب‌های آموزشی اجتماعی

 

جلد راهنمای تولید کتاب‌های اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راهنمای تولید کتاب‌های آموزشی تفکر و حکمت

 

جلد راهنمای تولید کتاب‌های حکمت و تفکر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهنمای تولید کتاب‌های آموزشی زبان عربی

 

جلد راهنمای تولید کتاب‌های عربی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راهنمای تولید کتاب‌های آموزشی علوم تجربی

جلد راهنمای تولید کتاب‌های علوم تجربی

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

راهنمای تولید کتاب‌های آموزشی فیزیک  

 

جلد راهنمای تولید کتاب‌های فیزیک