شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱

 
 انتشار مجموعۀ‌ "راهنمای تولید کتاب‌های آموزشی"، در رشته‌های درسی گوناگون و در دوره‌های تحصیلی مختلف، که تا کنون بالغ بر 31 عنوان شده است، یکی از فعالیت‌های مهم دبیرخانۀ طرح سامان‌بخشی کتاب‌های آموزشی به‌شمار می‌رود. 
 
 این کتابچه‌های راهنما، که می‌تواند راهنمای ناشران و پدیدآورندگان محترم برای تألیف و انتشار کتاب‌های آموزشی مناسب و مرتبط با برنامۀ درسی در حوزه‌های گوناگون باشد، به‌تازگی مورد بازنگری و ویرایش قرار گرفته‌اند.
 
از نخستین کتابچه‌هایی که با ویرایش جدید منتشر شده‌اند می‌توان "راهنمای تولید کتاب‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای" و "راهنمای تولید کتاب‌های آموزشی کاردانش" اشاره کرد.
 
 عناوین کامل این راهنماها به ترتیب حروف الفبا از این قرار است:
 

اصول تصویرگری‌ کتاب‌های آموزشی ـ عمومی

سنجش و ارزش‌یابی پیشرفت تحصیلی ـ عمومی

کتاب‌ها و مواد آموزشی پیش دبستانی

کتاب‌های آموزشی ادبیات فارسی ـ متوسطه

کتاب‌های آموزشی اقتصاد ـ متوسطه

کتاب‌های آموزشی تاریخ ـ راهنمایی

کتاب‌های آموزشی تاریخ ادبیات ـ متوسطه

کتاب‌های آموزشی تربیت بدنی و و رزش ـ راهنمایی

کتاب‌های آموزشی تعلیمات اجتماعی ـ راهنمایی

کتاب‌های آموزشی جغرافیا ـ عمومی

کتاب‌های آموزشی حرفه‌وفن ـ راهنمایی

کتاب‌های آموزشی دینی ـ عمومی

کتاب‌های آموزشی روان‌شناسی ـ متوسطه

کتاب‌های آموزشی ریاضی ـ ابتدایی / راهنمایی

کتاب‌های آموزشی ریاضی ـ متوسطه

کتاب‌های آموزشی زبان خارجی ـ راهنمایی/ متوسطه

کتاب‌های آموزشی زبان فارسی ـ متوسطه

کتاب‌های آموزشی عربی ـ راهنمایی

کتاب‌های آموزشی عربی ـ متوسطه

کتاب‌های آموزشی علوم اجتماعی ـ متوسطه

کتاب‌های آموزشی علوم تجربی ـ ابتدایی

کتاب‌های آموزشی علوم تجربی ـ متوسطه

کتاب‌های آموزشی فارسی ـ ابتدایی

کتاب‌های آموزشی فارسی ـ راهنمایی

کتاب‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای [ویرایش جدید]

کتاب‌های آموزشی کاردانش [ویرایش جدید]

کتاب‌های آموزشی کشاورزی شاخۀ کاردانش

کتاب‌های آموزشی کشاورزی شاخۀ فنی و حرفه‌ای

کتاب‌های آموزشی مطالعات اجتماعی ـ ابتدایی

کتاب‌های آموزشی ویژگی‌های کلی ـ عمومی