دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳

جشنوارۀ‌ کتاب‌های آموزشی رشد در یک نگاه

 
تندیس جشنواره
جشنوارۀ کتاب‌های آموزشی، از برنامه‌های مهمی است که از همان ابتدا، در بستۀ طرح سامان‌بخشی کتاب‌های آموزشی دیده شده بود.
این جشنواره در واقع فرصتی برای تماشای تلاش نویسندگان، مترجمان، تصویرگران و ناشران و دیده شدن کتاب‌های آموزشی است.
 
در این جشنواره‌ها، کتاب‌های آموزشی مناسب، به داوری گذاشته می‌شوند تا برترین و مناسب‌ترین کتاب‌ها برگزیده شوند؛ که بالطبع می‌توانند اسوه و الگوی ناشران و پدیدآورندگان این دسته از کتاب‌ها قرار گیرند و البته حمایت‌ها و پشتیبانی‌های معنوی بیشتری را جلب کنند.
 
جشنوارۀ اول: ویژۀ کتاب‌های آموزشی دورۀ ابتدایی، آبان سال 1379
جشنوارۀ دوم: ویژۀ کتاب‌های آموزشی دورۀ راهنمایی، آبان سال 1380
جشنوارۀ سوم: ویژۀ کتاب‌های آموزشی دورۀ متوسطه (نظری و مهارتی)، آذر سال 1381
 
جشنوارۀ چهارم: ویژۀ کتاب‌های آموزشی دورۀ ابتدایی و راهنمایی ، آذر سال 1383
جشنوارۀ پنجم: ویژۀ کتاب‌های آموزشی دورۀ متوسطه (نظری و مهارتی)، آبان سال 1384
 
 جشنوارۀ ششم: ویژۀ کتاب‌های آموزشی دورۀ ابتدایی و راهنمایی ، آبان سال 1386
جشنوارۀ هفتم: ویژۀ کتاب‌های آموزشی دورۀ متوسطه (نظری و مهارتی)، آبان سال 1387
 
 جشنوارۀ هشتم: ویژۀ کتاب‌های آموزشی دورۀ ابتدایی و راهنمایی، آذر سال 1389
جشنوارۀ نهم: ویژۀ کتاب‌های آموزشی دورۀ متوسطه نظری و مهارتی، آذر سال 1390

 جشنوارۀ دهم: ویژۀ کتاب‌های آموزشی همه دوره‌ها، دی سال 1392