خبـــــر

معرفی کتاب هفته
این هفته با معرفی کتاب پس انداز کردن
معرفی کتاب هفته
این هفته با معرفی کتاب راهنمای عمل رهبران مدارس مبتنی بر مطالعات بزرگ‌مقیاس بین‌المللی و دانش کاربردی موجود
معرفی 150 عنوان کتاب در تیرماه 1401
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست تیر ماه خود 150 عنوان کتاب مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی گوناگون معرفی کرده است.
معرفی کتاب هفته
این هفته با کتاب «مثل یک جنگجوی واقعی»
معرفی کتاب هفته
این هفته با کتاب«من آرامش هستم»
معرفی 107 عنوان کتاب در خرداد 1401
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست خرداد ماه خود 107 عنوان کتاب مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی گوناگون معرفی کرده است.
معرفی کتاب هفته
این هفته با قصه‌ یک گربه و پنج موش
معرفی کتاب هفته
این هفته کتاب «تولد فیلوفیله » را به شما معرفی می کنیم.
کتاب هفته
این هفته با کتاب طبیعت چیزی را دور نمی ریزد، شما چطور؟
معرفی کتاب
این هفته با معرفی کتاب تصویرهای شگفت‌انگیز خزندگان و دوزیستان
معرفی کتاب هفته
این هفته با کتاب مادرجان مرا دوست داری
معرفی کتاب
معرفی کتاب هفته
معرفی کتاب
معرفی کتاب هفته
معرفی 107 عنوان کتاب در فروردین 1401
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست فروردین ماه خود 107 عنوان کتاب مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی گوناگون معرفی کرده است.