خبـــــر

معرفی کتاب هفته
این هفته با کتاب مادرجان مرا دوست داری
معرفی کتاب
معرفی کتاب هفته
معرفی کتاب
معرفی کتاب هفته
معرفی 107 عنوان کتاب در فروردین 1401
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست فروردین ماه خود 107 عنوان کتاب مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی گوناگون معرفی کرده است.
کتاب هفته
معرفی کتاب هفته
معرفی کتاب هفته
این هفته به معرفی کتاب بازی بازوی تربیت می پردازیم.
معرفی 186 عنوان کتاب در اسفند 1400
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست اسفند ماه خود 186 عنوان کتاب مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی گوناگون معرفی کرده است.
معرفی کتاب هفته
این هفته با کتاب «ریاضی حتی در سوپ»
آری یا نه
بایدها و نبایدهای به کارگیری کتا بهای
کمک درسی در آموزش مدرسه ای
معرفی کتاب هفته
این هفته کتاب چی میشد اگه دماغ جانوران را داشتی!
معرفی 241 عنوان کتاب در بهمن 1400
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست دی ماه خود 241 عنوان کتاب مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی گوناگون معرفی کرده است.
معرفی کتاب هفته
روزی که مدادشمعی‌ها دست از کار کشیدند
دی ماه 1400 با معرفی 159 عنوان کتاب
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست دی ماه خود 159 عنوان کتاب مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی گوناگون معرفی کرده است.
معرفی کتاب هفته
این هفته با معرفی یک کتاب برای دانش آموزان متوسطه دوم