خبـــــر

دی ماه 1401 با معرفی  80 عنوان کتاب
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست دی ماه خود 80 عنوان کتاب مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی گوناگون معرفی کرده است.
معرفی کتاب هفته
این هفته با معرفی کتاب «شادی»
معرفی کتاب هفته
این هفته با معرفی کتاب « پیچ ها»
معرفی کتاب هفته
این هفته با معرفی کتاب « زندگی در سرحد جهان»
آذر 1401 با معرفی 88 کتاب
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست آذر خود 88 عنوان کتاب مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی گوناگون معرفی کرده است.
معرفی کتاب هفته
این هفته با معرفی کتاب «آواز ذرت ها»
معرفی کتاب هفته
این هفته با معرفی کتاب «اولین پرواز مل»
معرفی کتاب هفته
این هفته با معرفی کتاب «خدای ما چه جوریه»
معرفی کتاب هفته
این هفته با معرفی کتاب «حالا تو...»
آبان 1401 با معرفی 39  عنوان کتاب
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست آبان خود 39 عنوان کتاب مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی گوناگون معرفی کرده است.
معرفی کتاب هفته
این هفته با سری کتاب های خط سفید
معرفی کتاب هفته
این هفته با معرفی کتاب «تو مادر منی؟»
معرفی کتاب هفته
این هفته با معرفی سه عنوان کتاب
معرفی کتاب هفته
این هفته با معرفی کتاب «فرانکلین دوباره دوست می شود»