خبـــــر

دی ماه 1400 با معرفی 159 عنوان کتاب
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست دی ماه خود 159 عنوان کتاب مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی گوناگون معرفی کرده است.
معرفی کتاب هفته
این هفته با معرفی یک کتاب برای دانش آموزان متوسطه دوم
کتاب هفته
این هفته با معرفی دو کتاب
معرفی  ۱۰۹ کتاب در آذرماه ۱۴۰۰
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست ماه شهریور خود ۱۰۹ عنوان کتاب مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی گوناگون معرفی کرده است.
کتاب هفته
معرفی بهترین کتاب هفته
آبان 1400 با معرفی  46 عنوان کتاب
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست ماه شهریور خود 46 عنوان کتاب مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی گوناگون معرفی کرده است.
کتاب هفته
سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی مکتوب، کتاب «ماری ادلند، دخترک دانشمند» را با بالاترین امتیاز به عنوان کتاب هفته معرفی کرد.
پاییز 1400 با معرفی  74 عنوان کتاب در ماه مهر
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست ماه شهریور خود 74 عنوان کتاب مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی گوناگون معرفی کرده است.
ماه شهریور با معرفی  79 عنوان کتاب
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست ماه شهریور خود 79 عنوان کتاب مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی گوناگون معرفی کرده است.
مرداد 1400با معرفی 138 عنوان کتاب
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست ماه مرداد خود ​138 عنوان کتاب مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی گوناگون معرفی کرده است.
معرفی ۲۱۷ عنوان کتاب مناسب در تیر ۱۴۰۰
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست ماه خرداد خود ۲۱۷ عنوان کتاب مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی گوناگون معرفی کرده است.
معرفی  104 عنوان کتاب مناسب در خرداد 1400
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست ماه خرداد خود ​104 عنوان کتاب مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی گوناگون معرفی کرده است.
ماه اردیبهشت با معرفی 103 عنوان کتاب و 18 عنوان محصول غیرمکتوب
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست ماه اردیبهشت خود ​103 عنوان کتاب و 18 عنوان محصول غیرمکتوب مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی گوناگون معرفی کرده است.
بهار 1400 با معرفی 85 کتاب در فروردین
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست ماه فروردین خود ​85 عنوان کتاب مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی گوناگون معرفی کرده است.