دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳

کتاب‌نامه‌ها، مرجعی مطمئن برای تهیه کتاب‌های آموزشی

کتاب‌نامۀ رشد، عنوان مجموعه‌‌ای از کتاب‌های مناسب آموزشی و مرتبط با برنامۀ درسی است.این کتاب‌ها از بین کتاب‌هایی انتخاب می‌شوند که ناشران در طول سال منتشر کرده و به دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی فرستاده‌اند.در این دبیرخانه، کتاب‌ها از نظر میزان پای‌بندی به برنامۀ درسی و رعایت چهارچوب‌های یک کتاب آموزشی، مورد بررسی قرار می‌گیرند و در صورت کسب حد نصاب لازم به فهرست کتاب‌های مناسب راه می‌یابند.می‌توان گفت که این کتاب‌نامه‌ها، مرجع و منبعی مطمئن و مناسب برای تهیۀ کتاب‌های ‌آموزشی از سوی خانواده‌ها و مدارس، خصوصاً برای تجهیز کتاب‌خانه‌های آموزشگاهی است.

در این کتاب‌نامه‌ها، مشخصات و چکیده‌ای از محتوای هر کتاب به اضافۀ تصویر روی جلد آن آورده شده است و در هر مجموعه، نمایه‌های متعددی وجود دارد که یافتن کتاب‌ها را بر اساس عنوان کتاب، نام ناشر، پایۀ تحصیلی، موضوع، ناشر و پدیدآورندگان آثار ممکن می‌سازد. برای دست‌یابی آسان‌تر به ناشران کتاب‌های مناسب، در انتهای هر کتاب‏نامه نیز نشانی ناشران قرار داده شده است.

 

این کتاب‌نامه‌ها به هفت دسته تقسیم می‌‏شود:

 

فهرست کامل کتاب‌نامه‌های رشد 

 

کتاب‌نامه‌های رشد برای دورۀ آموزش پیش ‏دبستان

1. فهرست توصیفی 296 عنوان کتاب آموزشی مناسب که تاریخ چاپ نخست آن‏ها به سال 1386 و پیش از آن بازمی‏‌گردد.

2. فهرست توصیفی 531 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار طی سال‌های 1387 تا 1390 منتشر شده‌اند.

3. فهرست توصیفی 208 عنوان کتاب آموزشی مناسب که تاریخ چاپ نخست آن‏‌ها به سال 1391 و یک سال قبل از آن بازمی‌‏گردد.

4. فهرست توصیفی 180 عنوان کتاب آموزشی و تربیتی مناسب که نخستین بار در سال 1392 یا یک سال قبل به چاپ رسیده‌اند.

5. فهرست توصیفی 403 عنوان کتاب آموزشی و تربیتی مناسب که تاریخ چاپ نخست آن‌‏ها به سال 1393 یا یک سال قبل بازمی‌‏گردد.


 کتاب‌نامه‌های رشد برای دورۀ آموزش ابتدایی

1. فهرست توصیفی 273 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال 1378 چاپ شده‌اند + فهرست توصیفی 507 کتاب آموزشی مناسب که در فاصلۀ سال‌های 77 ـ 1367 به چاپ رسیده‌اند (دو مجلد).

2. فهرست توصیفی 124 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال 1378 یا پیش از آن چاپ شده‌اند + فهرست توصیفی 79 کتاب آموزشی برگزیدۀ نخستین جشنوارۀ کتاب‌های آموزشی رشد در سال 1379 (نخستین جشنوارۀ ویژۀ دورۀ ابتدایی). باید افزود که کتاب‏های معرفی شده در این کتاب‏نامه دیرتر از زمان معمول به دبیرخانه رسیده و در نتیجه در مجلد مجزایی معرفی شده‌‏اند.

3. فهرست توصیفی 103 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال 1379 چاپ شده‌اند.

4. فهرست توصیفی 148 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال 1380 چاپ شده‌اند.

5. فهرست توصیفی 124 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال 1381 چاپ شده‌اند.

6. فهرست توصیفی 179 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال 1382 چاپ شده‌اند + فهرست 60 کتاب آموزشی برگزیدۀ چهارمین جشنوارۀ کتاب‌های آموزشی رشد در سال 1383 (دومین جشنوارۀ ویژۀ دورۀ ابتدایی).

7. فهرست توصیفی 150 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال 1383 چاپ شده‌اند.

8. فهرست توصیفی 135 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال 1384 چاپ شده‌اند.

9. فهرست توصیفی 194 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال 1385 چاپ شده‌اند + فهرست 30 کتاب آموزشی برگزیدۀ ششمین جشنوارۀ کتاب‌های آموزشی رشد در سال 1386 (سومین جشنوارۀ ویژۀ دورۀ ابتدایی).

10. فهرست توصیفی 211 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال 1386 چاپ شده‌اند.

11. فهرست توصیفی 204 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال 1387 چاپ شده‌اند.

12. فهرست توصیفی 471 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال 1388 چاپ شده‌اند.

13. فهرست توصیفی 365 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال 1389 چاپ شده‌اند + فهرست 122 کتاب آموزشی برگزیدۀ هشتمین جشنوارۀ کتاب‌های آموزشی رشد در سال 1389 (چهارمین جشنوارۀ ویژۀ دورۀ ابتدایی).

14. فهرست توصیفی 438 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال 1390 چاپ شده‌اند.

15. فهرست توصیفی 365 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال 1391 چاپ شده‌اند + فهرست 40 عنوان کتاب آموزشی با موضوع کتابداری.

16. فهرست توصیفی 608 عنوان کتاب آموزشی و تربیتی مناسب که نخستین بار در سال 1392 و سال قبل از آن منتشر شده‌اند.

17. فهرست توصیفی 1036 عنوان کتاب آموزشی و تربیتی مناسب که نخستین بار در سال 1393 و یک سال قبل‌تر چاپ شده‌اند.

 

کتاب‌نامه‌های رشد برای دورۀ آموزش متوسطه اول (راهنمایی قدیم)

1. فهرست توصیفی 794 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در فاصلۀ سال‌های 1374 تا 1378 چاپ شده‌اند.

2. فهرست توصیفی 190 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال 1379 چاپ شده‌اند.+ فهرست توصیفی 198 کتاب آموزشی برگزیدۀ دومین جشنوارۀ کتاب‌های آموزشی رشد در سال 1380 (نخستین جشنوارۀ ویژۀ دورۀ راهنمایی).

3. فهرست توصیفی 174عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال 1380 چاپ شده‌اند.

4. فهرست توصیفی 172 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال 1381 چاپ شده‌اند.

5. فهرست توصیفی 172 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال 1382 چاپ شده‌اند + فهرست 65 کتاب آموزشی برگزیدۀ چهارمین جشنوارۀ کتاب‌های آموزشی رشد در سال 1383 (دومین جشنوارۀ ویژۀ دورۀ راهنمایی).

6. فهرست توصیفی 143 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال 1383 چاپ شده‌اند.

7 و 8 . فهرست توصیفی 236 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال 1384 و 1385 چاپ شده‌اند + فهرست 29 کتاب آموزشی برگزیدۀ ششمین جشنوارۀ کتاب‌های آموزشی رشد در سال 1386 (سومین جشنوارۀ ویژۀ دورۀ راهنمایی).

9 و 10 . فهرست توصیفی 163 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال 1386 و 1387 چاپ شده‌اند.

11. فهرست توصیفی 326 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال 1388 چاپ شده‌اند.

12. فهرست توصیفی 253 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال 1389 چاپ شده‌اند + فهرست 122 کتاب آموزشی برگزیدۀ ششمین جشنوارۀ کتاب‌های آموزشی رشد در سال 1389 (چهارمین جشنوارۀ ویژۀ دورۀ راهنمایی).

13. فهرست توصیفی 262 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال 1390 چاپ شده‌اند.

14. فهرست توصیفی 352 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال 1391 چاپ شده‌اند + فهرست توصیفی 40 کتاب ویژه کتابداری برای معلمان  + فهرست 54 عنوان کتاب آموزش زبان انگلیسی برای آموزشگاه‌های آزاد زبان خارجی.

15. فهرست توصیفی 333 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال 1392 و سال قبل از آن چاپ شده‌اند.

16. فهرست توصیفی 609 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال 1393 و سال پیش از آن به چاپ رسیده‌اند.

 

کتاب‌نامه‌های رشد برای دورۀ آموزش متوسطه نظری (دوره دوم متوسطه)

1. فهرست توصیفی 510 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در فاصلۀ سال‌های 1375 تا 1380 چاپ شده‌اند + فهرست توصیفی 152 کتاب آموزشی برگزیدۀ سومین جشنوارۀ کتاب‌های آموزشی رشد در سال 1382 (نخستین جشنوارۀ ویژۀ دورۀ متوسطه).

2 و 3 . فهرست توصیفی 351 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال 1381 و 1382 چاپ شده‌اند.

4. فهرست توصیفی 170 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال 1383 چاپ شده‌اند + فهرست توصیفی 73 کتاب آموزشی برگزیدۀ پنجمین جشنوارۀ کتاب‌های آموزشی رشد در سال 1384 (دومین جشنوارۀ ویژۀ دورۀ متوسطه).

5 و 6 . فهرست توصیفی 243 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال 1384 و 1385 چاپ شده‌اند.

7 و 8. فهرست توصیفی 104 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال 1386 و 1387 چاپ شده‌اند.

9 . فهرست توصیفی 373 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال 1388 چاپ شده‌اند.

10. فهرست توصیفی 171 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال 1389 چاپ شده‌اند.

11. فهرست توصیفی 287 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال 1390 چاپ شده‌اند.

12. فهرست توصیفی 263 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال 1391 چاپ شده‌اند + فهرست توصیفی 40 کتاب ویژه کتابداری برای معلمان + فهرست 54 عنوان کتاب آموزش زبان انگلیسی برای آموزشگاه‌های آزاد زبان خارجی.

13. فهرست توصیفی 467 عنوان کتاب آموزشی و تربیتی مناسب که نخستین بار در سال 1392 و یک سال پیش‌تر چاپ شده‌اند.

14. فهرست توصیفی 808 عنوان کتاب آموزشی و تربیتی مناسب که نخستین بار در سال 1393 و یک سال قبل‌تر چاپ شده‌اند.

 

کتاب‌نامه‌های رشد برای دورۀ آموزش متوسطه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

1 تا 4 . فهرست توصیفی 129 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در فاصلۀ سال‌های 1376 تا 1383 چاپ شده‌اند + فهرست توصیفی 39 کتاب آموزشی برگزیدۀ پنجمین جشنوارۀ کتاب‌های آموزشی رشد در سال 1384 (دومین جشنوارۀ ویژۀ دورۀ متوسطه).

5 و 6 . فهرست توصیفی 163 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در فاصلۀ سال‌های 1384 و 1385 چاپ شده‌اند.

7 و 8 . فهرست توصیفی 127 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در فاصلۀ سال‌های 1386 و 1387 چاپ شده‌اند.

9. فهرست توصیفی 167 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال‌ 1388 چاپ شده‌اند.

10. فهرست توصیفی 141 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال‌ 1389 چاپ شده‌اند.

11. فهرست توصیفی 220 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال 1390 چاپ شده‌اند.

12. فهرست توصیفی 177 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در سال 1391 چاپ شده‌اند + فهرست توصیفی 40 کتاب ویژه کتابداری برای معلمان  + فهرست 54 عنوان کتاب آموزش زبان انگلیسی برای آموزشگاه‌های آزاد زبان خارجی.

13. فهرست توصیفی 251 عنوان کتاب آموزشی و تربیتی مناسب که نخستین بار در سال 1392  و یک سال پیش‌تر به چاپ رسیده‌اند.

14. فهرست توصیفی 793 عنوان کتاب آموزشی و تربیتی مناسب که نخستین بار در سال 1393 و سال قبل از آن منتشر شده‌اند.


کتاب‌نامه‌های رشد برای آموزش و پرورش کودکان استثنایی

1. فهرست توصیفی 101 عنوان کتاب آموزشی مناسب که تاریخ نخستین انتشار آن‏ها به سال 1389 یا پیش از آن بازمی‏‌گردد.

2. فهرست توصیفی 80 عنوان کتاب آموزشی مناسب که تاریخ نخستین انتشار آن‏ها به سال 1391 یا پیش از آن بازمی‏‌گردد.

3. فهرست توصیفی 83 عنوان کتاب آموزشی مناسب که تاریخ نخستین انتشار آن‏ها به سال 1393 یا پیش از آن بازمی‏‌گردد.

 

کتاب‌نامه‌های دیگر 

1. کتاب‌نامۀ ویژۀ دوم ابتدایی با فهرست توصیفی حداقل 328 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در فاصلۀ سال‌های 1386 تا 1390 چاپ شده‌اند. این کتاب‏نامه هم‌زمان با تجدید نظر اساسی در کتاب‌های پایۀ دوم ابتدایی منتشر شد.

2. کتاب‌نامۀ ویژۀ سوم ابتدایی با فهرست توصیفی 370 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در فاصلۀ سال‌های 1387 تا 1391 چاپ شده‌اند. این کتاب‏نامه هم‌زمان با تجدید نظر اساسی در کتاب‌های پایۀ سوم ابتدایی منتشر شد. 

3. کتاب‌نامۀ ویژۀ ششم ابتدایی با فهرست توصیفی حداقل 380 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در فاصلۀ سال‌های 1386 تا 1390 چاپ شده‌اند. این کتاب‌نامه هم‌ز‌مان با تغییر ساختار نظام آموزش و پرورش و افزوده شدن پایه ششم منتشر شد.

4. کتاب‌نامۀ ویژۀ پایه اول متوسطه اول نظری ‌(هفتم) با فهرست توصیفی 153 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در فاصلۀ سال‌های 1387 تا 1391 چاپ شده‌اند. این کتاب‏‌نامه هم‌زمان با تأسیس پایه اول متوسطه دوره اول در نظام آموزشی منتشر شد.

5. کتاب‌نامۀ ویژۀ جشنواره‌ها که شامل 1079 عنوان کتاب منتخب از نخستین تا نهمین جشنوارۀ کتاب آموزشی رشد است.

6. کتاب‌نامۀ ویژۀ چهارم ابتدایی با فهرست توصیفی حداقل 383 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در فاصلۀ سال‌های 1389 تا 1392 چاپ شده‌اند. این کتاب‏‌نامه هم‌زمان با تجدید نظر اساسی در کتاب‌های پایه چهارم ابتدایی منتشر شد.

7. کتاب‌نامۀ ویژۀ پایه دوم متوسطه اول نظری ‌(هشتم) با فهرست توصیفی 216 عنوان کتاب آموزشی مناسب که نخستین بار در فاصلۀ سال‌های 1389 تا 1392 چاپ شده‌اند. این کتاب‏‌نامه هم‌زمان با تأسیس پایه دوم متوسطه دوره اول در نظام آموزشی منتشر شد.